SKOLEPOLITIKK OG GENERELL PROSEDYRE

Retningslinjer for Art Complexion Make-Up Skole og Kurssenter

 

Retningslinjene har til hensikt å regulere forholdet mellom skolen og den enkelte elev, samt å gi veiledning for behandling av forhold som måtte oppstå ved skolen og som er relatert til skole-/elevsituasjonen.

 

Eleven er innforstått med at den resterende avgift på kr 46 000,- (etter at registreringsavgiften er betalt), betales inn med kr 30 000,- ved skolestart (KVITTERING FOREVISES ANDRE SKOLEDAG).

Andre delinnbetaling på kr 16 000,- betales inn èn måned senere. Alternativt betales hele beløpet på kr 46 000,- ved skolestart. Ved for sen innbetaling av skoleavgiften, vil det påløpe et gebyr på kr 53,- ved førstegangs påminnelse. Ved annengangs påminnelse, belastes ytterligere gebyr.  Dersom ikke utestående beløp blir innbetalt ved tredjegangs påminnelse, vil saken bli oversendt Forliksrådet, og eleven vil bli utestengt til skoleavgiften i sin helhet er innbetalt. Kurspakken vil i så tilfelle bli trukket tilbake.

Eleven er innforstått med og aksepterer at skolepengene i sin helhet må innbetales, selv om eleven mot formodning skulle trekke seg i løpet av skoletiden.

 

I de tilfellene hvor årsaken til at eleven må trekke seg fra sin studieplass før skolestart skyldes personlige grunner, for eksempel langvarig sykdom eller lignende, kan skolen ved fremlagt legeattest gi et tilbud til eleven om plass ved kommende semestre, med forbehold om ledig plass. Registreringsavgiften må da stå inne.  Er dette tilbudet ikke av interesse, kan ikke registreringsavgiften bli tilbakebetalt.

 

Hvis en elev skulle være så uheldig å bli alvorlig syk i løpet av den første skoleuken og ikke se noen mulighet til å fortsette skolegangen, vil vedkommende få første delbetaling tilbakebetalt og få tilbud om plass ved kommende semestre, med forbehold om ledig plass. Vedrørende registreringsavgiften gjelder samme som ovenfor.  Ved selvforskyldte skader på skolens område, må eleven selv dekke evt. medisinske utgifter da skolens forsikring ikke dekker dette.

 

Eleven forplikter seg til å gi alle relevante opplysninger om sin helsesituasjon (fysisk og psykisk), som kan antas å ha betydning for skolesituasjonen og elevens mulighet til å gjennomføre utdannelsen.

 

Dersom en elev uteblir første skoledag og heller ikke gir skolen beskjed, vil plassen automatisk bli gitt til den elev som står først på venteliste. Registreringsavgiften vil under slike forhold ikke bli tilbakebetalt.

Skolen kan utestenge en elev fra videre undervisning dersom vedkommende til stadighet hindrer og forstyrrer undervisningen på en slik måte at de øvrige elever blir skadelidende.  Dette gjelder også forhold der hvor eleven ikke har gitt alle relevante opplysninger om sin helsesituasjon, se ovenfor.

Eleven kan i dette tilfelle ikke kreve tilbakebetaling av kursavgiften eller rette noen økonomiske krav mot skolen.

Registreringsavgiften refunderes ikke dersom du skulle velge å ikke begynne på skolen.

Skolen gjør imidlertid oppmerksom på at i de tilfelle hvor registreringsavgiften blir returnert (kun hvis søkeren ikke får plass eller kurset blir avlyst), vil det bli beregnet et administrasjonsgebyr på kr. 100,- som går til fradrag i det tilbakebetalte beløp.

 

Skulle en elev ikke kunne delta under fotosession, vil fotografens honorar ikke kunne refunderes.

 

NB!  Skolen godtar ikke noen form for ansiktspiercing i løpet av skoletiden, da dette ikke lar seg forene med sminkeprosessen i praksis.

 

Ovenstående retningslinjer godtas herved av eleven.

 

 

Sted ……………………….    Dato …………..                  Underskrift …………………………………